O Centrum Studiów Inżynierskich:

 

csi 2

 

 

 

Centrum CSI zostało wybudowane obok akademickiego portu lotniczego PWSZ w Depułtyczach Królewskich koło Chełma. Projekt o wartości ponad 60 mln zł zakładał budowę laboratoriów mechaniki i budowy maszyn, laboratoriów lotniczych, oraz laboratoriów budownictwa.

 

Jednym z najciekawszych jest laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

 

CSI PWSZ może poszczycić się również nowym, profesjonalnym laboratorium spajalnictwa, bogato wyposażonymi laboratoriami lotnictwa oraz budownictwa. Zakupiony sprzęt i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna urzeczywistniają realizację nowoczesnego kształcenia przyszłych inżynierów.

 

 

Projekt pn.: "Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie" zakładał budowę oraz wyposażenie kompleksu obiektów zlokalizowanych w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm, w skład którego wchodzą następujące budynki:

 • laboratorium lotnicze - około 4.000 m2;
 • laboratorium mechaniki i budowy maszyn - około 3.000 m2. 

W ramach dostaw zrealizowany został zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w tym samolotu szkoleniowego, sprzętu komputerowego, mebli oraz wyposażenia gospodarczego.

 

Z powstałej infrastruktury docelowo będzie korzystało 1.200 - 1.600 studentów, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy obsługi; w sumie około 1.700 osób.

                      na startową w tekst 

 Podstawowym celem projektu jest włączenie uczelni chełmskiej w proces budowania innowacyjnej gospodarki regionu lubelskiego poprzez poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Realizacja inwestycji będzie miała olbrzymi wpływ na otoczenie, przyczyniając się do:

 • rozwoju gospodarczego i społecznego województwa poprzez lepsze wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego;
 • budowy platformy współpracy pomiędzy strefą nauki i biznesu na bazie powstałej infrastruktury badawczo - edukacyjnej;
 • stworzenia warunków dla PWSZ w Chełmie do szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
 • poprawy jakości kształcenia i dostępu do wiedzy;
 • zwiększenia liczby studentów kształconych w zawodach inżynierskich;
 • zwiększenia potencjału badawczego Polski Wschodniej;
 • zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju Polski Wschodniej w stosunku do innych regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

 Podkreślić należy, że w mikroskali inwestycja wpłynie pozytywnie na wzbogacenie oferty dydaktycznej oraz rozwój kierunków kształcenia prowadzonych przez PWSZ w Chełmie. Nowy obiekt podniesie atrakcyjność uczelni jako regionalnego ośrodka edukacyjnego oraz zwiększy odsetek społeczności lokalnej legitymującej się wykształceniem wyższym. Przewiduje się, że z wybudowaniem nowego budynku dydaktycznego i wzrostem ogólnej liczby studentów, wzrośnie także liczba studentów pochodzących z obszarów wiejskich, co będzie sprzyjało polityce równych szans wobec wszystkich grup społecznych.

W obiektach CSI prowadzone jest kształcenie studentów Instytutu Nauk Technicznych na kierunkach:

 • Mechanika i Budowa Maszyn 
 • Elektrotechnika

Uruchomiono następujące pracownie dydaktyczne:

Laboratorium mechaniki i budowy maszyn

 • Laboratorium inżynierii materiałowej;
 •  Laboratorium obróbki cieplno - chemicznej;
 • Laboratorium technik i systemów pomiarowych;
 • Laboratorium obróbki ubytkowej;
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów;
 • Laboratorium tworzyw polimerowych;
 • Laboratorium obróbki plastycznej metali;
 • Laboratorium spajalnictwa;
 • Laboratorium fizyki i termodynamiki;
 • Laboratorium chemii;
 • Laboratorium elektrotechniki i elektroniki.

Laboratorium lotnicze

 • Laboratorium aerodynamiki i mechaniki płynów, składające się z dwóch pracowni: tunel aerodynamiczny (dydaktyczny) oraz mechanika płynów;
 • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i badań konstrukcji lotniczych;
 • Laboratorium symulator lotu;
 • Laboratorium psychologii i ergonomii lotniczej;
 • Laboratorium budowy i eksploatacji techniki lotniczej;
 • Laboratorium badań nieniszczących konstrukcji lotniczych;
 • Laboratorium awioniki i systemów sterowania;
 • Warsztaty lotnicze;
 • Laboratorium nawigacji lotniczej;
 • Laboratorium meteorologii lotniczej.

Całkowita wartość projektu: 40.335.371,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 35.959.422,00 PLN

w tym poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75,77 %

Okres realizacji projektu: 16.07.2008r. - 31.03.2013r.

 

 

Projekt pn.: "Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie" zakładał budowę oraz wyposażenie obiektu zlikalizowanego w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm, w skład którego wchodzi budynek:

 • Laboratorium budownictwa - o powierzchni około 2009,64 m2;

Laboratorium budownictwa wchodzi w skład nowoczesnego kompleksu naukowo - dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI). W budynku znajduje się 6 specjalistycznych pracowni naukowo - badawczych (każda złożona z dwóch części: badawczej i analizy danych).

Na wyposażenie Laboratorium budownictwa składa się: sprzęt podstawowy, komputery wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie naukowo - badawcze następujących pracowni:

 • Fizyki budowli;
 • Materiałów i nawierzchni drogowych;
 • Mechaniki gruntów;
 • Geodezji;
 • Materiałów budowlanych; 
 • Geologii.

Głównymi celami projektu jako regionalnego ośrodka badawczo - rozwojowego jest:

 • poszerzenie zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo - rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu);
 • poprawa innowacyjności działających przedsiębiorstw, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym;
 • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej;
 • zapobieganie wyjazdom najbardziej aktywnych, przedsiębiorczych absolwentów uczelni wyższych do dużych miast;
 • zwiększenie zakresu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych i badawczo - rozwojowych;
 • stworzenie procedur i zasad współpracy z przedsiębiorstwami regionu;
 • akredytacja i certyfikacja posiadanego laboratorium przez instytucje do tego powołane.

Laboratorium budownictwa będzie prowadzić badania przemysłowe, wypracowywać innowacyjne rozwiązania w dziedzinach technicznych: budownictwa, materiałów budowlanych, materiałów i nawierzchni drogowych, geodezji, geologii. W konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wzrostu gospodarczego obszarów Polski Wschodniej, a w dalszej perspektywie utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach innowacyjnych.

Ponadto na bazie powstałej infrastruktury możliwa będzie stała współpraca naukowo - badawcza pomiędzy PWSZ w Chełmie oraz polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo badawczymi.

Całkowita wartość projektu: 16 116 825, 20 PLN

Wysokość dofinansowania: 14 505 142, 68 PLN

w tym poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85 %

Okres realizacji projektu: 03.02.2009r. - 29.03.2013r. 

 

 

Projekt pn.: „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie” wchodzące w skład nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI) w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm.

Laboratorium badań środowiskowych zaprojektowane zostało jako dwa obiekty jednokondygnacyjne o powierzchni 1 407,36 m2. W budynkach znajdować się będą dwie specjalistyczne pracownie naukowo badawcze, każda złożona z dwóch części: badawczej i analitycznej.

 • Budynek A - powierzchnia 1048,93 m2,
 • Budynek E - powierzchnia 358,43 m2,

W ramach dostaw planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego, mebli oraz wyposażenia gospodarczego.

Celem nadrzędnym Projektu jest wzmocnienie potencjału miejscowej uczelni, przyczyniające się do przyspieszenia rozwoju i innowacyjności firm w branżach: mechanicznej, samochodowej i lotniczej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w obszarze Polski Wschodniej, w tym, w regionie lubelskim.

Realizacja inwestycji będzie miała olbrzymi wpływ na otoczenie, przyczyniając się do:

 • poszerzenia zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo-rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu),
 • poprawy innowacyjności działających przedsiębiorstw z branży mechanicznej samochodowej oraz lotniczej, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym,
 • przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • zapobiegania wyjazdom najbardziej aktywnych, przedsiębiorczych absolwentów uczelni wyższych do dużych miast,
 • zwiększenia zakresu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • stworzenia procedur i zasad współpracy z przedsiębiorstwami regionu,
 • akredytacja i certyfikacja posiadanego laboratorium przez instytucje do tego powołane.

Projektowane Laboratorium badań środowiskowych będzie prowadzić badania przemysłowe, wypracowywać innowacyjne rozwiązania m.in. w następujących obszarach: mechanika, lotnictwo, branża samochodowa. W konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wzrostu gospodarczego obszarów Polski Wschodniej, a w dalszej perspektywie utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Ponadto dzięki wybudowaniu nowego obiektu badawczego, zwiększy się liczba pracowników naukowych i technicznych zatrudnionych w PWSZ w Chełmie (pozytywny wpływ na osiągnięcie wskaźników PO RPW – liczba utworzonych miejsc pracy). Laboratorium badań środowiskowych uzupełni rynek badawczo-rozwojowy regionu o obszary dotychczas niezagospodarowane, a potrzebne przedsiębiorstwom, w poprawie ich konkurencyjności na rynku krajowym i światowym. Na wyposażenie Laboratorium badań środowiskowych składać się będzie: sprzęt podstawowy (meble, urządzenia gospodarcze, biurowe itp.), komputery wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie naukowo-badawcze następujących pracowni:

 • Laboratorium wytwarzania struktur kompozytowych
 • Laboratorium badań NDT
 • Laboratorium badań korozyjnych
 • Laboratorium badań wytrzymałościowych, struktury i stanu warstwy wierzchniej
 • Laboratorium badań procesów obróbki kompozytów
 • Laboratorium badań wizyjnych, drgań i hałasu
 • Laboratorium badań mikroskopowych
 • Laboratorium badań termograficznych
 • Laboratorium badań elementów cienkościennych
 • Laboratorium badań manipulacyjnych
 • Laboratorium szybkiego prototypowania części
 • Laboratorium badań klimatycznych
 • Laboratorium - Hamownia
 • Laboratorium badań cząstek stałych
 • Laboratorium badań emisji spalin
 • Laboratorium badań silników

W tym roku Uczelnia złożyła wniosek na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu do końca listopada br. zwiększając przy tym całkowitą szacunkową wartość projektu. Przedmiotem wniosku było rozszerzenie dotychczasowego zaplecza naukowo-badawczego o zakup aparatury, wzbogacającej możliwości badawcze stworzonych w ramach niniejszego projektu laboratoriów:

 1. Laboratorium badań procesów obróbki kompozytów
 2. Laboratorium badań emisji spalin
 3. Laboratorium badań wytrzymałościowych, struktury i stanu warstwy wierzchniej
 4. Laboratorium badań manipulacyjnych

Rozszerzenie projektu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom branż paliwowych, elektrycznych oraz biomedycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie realizując politykę konstytuowania najwyższej jakości pracy naukowo-badawczej, mającej na celu doskonalenie produktów i produkcji – podejmuje działania, w zakresie współpracy z szeroko rozumianym przemysłem regionu i całej Polski.

Rozszerzenie przedmiotowe projektu o zakup dodatkowego wyposażenia jest zgodne z jego celem nadrzędnym. Przyczynia się do wzmocnienia potencjału miejscowej uczelni dla rozwoju i innowacyjności większej liczby firm, w tym z zakresu branż: biomedycznej, elektrycznej oraz paliwowej, w których uczelnia dotychczas nie posiadała żadnego zaplecza w postaci infrastruktury badawczej.

Osiągnięcie zaplanowanych celów projektu oraz rozszerzenie oddziaływania jego rezultatów zostanie wzmocnione poprzez:

 • poszerzenie zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo-rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu),
 • poprawę innowacyjności działających przedsiębiorstw z branży biomedycznej, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym,
 • zwiększenie zakresu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • ocenę jakości prowadzonych badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • optymalizację rozwiązań wytwarzania, badań, testowania i udoskonalania technologii i procesów,
 • potencjalny wzrost możliwości wytwórczych przedsiębiorstw regionu,
 • doskonalenie maszyn i urządzeń, w tym także produkcji w kontekście ochrony środowiska i zdrowia kadry pracowniczej.

Zakup dodatkowych urządzeń bezwzględnie wpłynie dodatnio na programy inkubacji i akceleracji pomysłów wielu przedsiębiorców w obszarze wprowadzania nowych technologii także w swoich firmach. Będzie inspirował do odważnych i skutecznych kroków sięgania po najnowsze rozwiązania technologiczne z zachowaniem wszelkich starań o ochronę środowiska. Będzie również pobudzającym bodźcem do rozwoju i odważnych inwestycji, unowocześniających realizowane procesy wytwórcze, parki maszynowe i urządzenia badawcze. Nie pozostanie to także bez pozytywnego oddziaływania na, realizowane w regionalnym lub ponadregionalnym otoczeniu projektu, działania wzrostu przedsiębiorczości, możliwości badawcze i rozwojowe. Szerokie oddziaływanie wynikające z możliwości badawczych, z wykorzystaniem najnowszej aparatury światowej klasy producentów, będzie działało pobudzająco i inspirująco na wszelkie ośrodki biznesowe, naukowe i społeczne, dając poczucie bezpieczeństwa, wysokiej jakości i pewności opracowywanych technologii i konstrukcji.

Rozszerzony zakres rzeczowy projektu zapewni ciągłość z dotychczasowym zakresem realizowanego przedsięwzięcia i wzmocni jego cele i rezultaty. Zwiększy potencjał miejscowej uczelni dla przyspieszenia rozwoju i innowacyjności firm funkcjonujących w obszarze Polski Wschodniej, w tym, w regionie lubelskim, poprzez realizację dodatkowych obszarów badawczych, w zakresie ochrony środowiska i zdrowia kadry pracowniczej. Zwiększy zainteresowanie firm działalnością B+R. Stworzy warunki do tworzenia coraz to nowszych i optymalnych rozwiązań wytwarzania oraz badań, testowania i udoskonalania już istniejących i wdrożonych technologii i procesów. Przyczyni się do wzmocnienia potencjału i możliwości wytwórczych przedsiębiorstw oraz doskonalenia maszyn i urządzeń, w tym także produkcji przemysłu biomedycznego, mechanicznego, samochodowego, wydobywczego naftowego i elektrycznego. Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie wzmocni swoją pozycję jako wiodący ośrodek badawczo-rozwojowy, będący zapleczem techniczno-wdrożeniowym dla nowych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań.

 

BUDŻET PROJEKTU:

 

Całkowita wartość projektu: 67 373 490,36 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu: 54 812 956,42 PLN

Wysokość dofinansowania: 49 323 237,42 PLN
w tym poziom dofinansowania:

 • 46 591 012,95 PLN ze środków EFRR
 • 2 732 224,47 PLN ze środków Budżetu Państwa

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Od 01.12.2011r. do 30.12.2015r.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury.

 

 

 

 znak PO RPW podstawowy kolor            ue efrr

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                   w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013